Mgr. Silvia Morávková (1986)

Interná doktorandka sociálnej práce na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Profesijne sa venuje sociálnej práci s osobami so zdravotným znevýhodnením so zameraním na autizmus. V rámci doktorandského štúdia sa venuje téme integrácie irackých kresťanov na Slovensku. V súčasnosti externe študuje odbor špeciálnej pedagogiky a pedagogiky osôb s poruchami učenia.

Doctoral candidate at the Department of Social Work and Social Sciences of the Konštantín Filozof University in Nitra. In her professional carreer she is devoted to work with people with disabilities, especially with autism. During her postgraduate study she has been dealing with the integration of Iraqi Christians in Slovakia. At present she is studying special pedagogy and pedagogy of people with learning disorders in a distance learning programme.

Menu