PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský (1946)

V letech 1964-1969 vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. V letech 1969-1975 vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor psychologie. V letech 1983-1988 absolvoval komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR. Jako vědecko – výzkumný pracovník na Ústavu rozvoje vysokých škol MŠMT působil v letech 1981-1989. V letech 1990-1992 byl ředitelem Ústavu zvyšování kvalifikace manažerů při Provozně ekonomické fakultě VŠZ (nyní Zemědělská univerzita Praha). Dlouhodobě přednášel psychologii jednání s pacientem na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a následně na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Publikoval řadu odborných a vědeckých článků. V roce 1991 vydal publikaci Asertivita, první s tímto tématem v ČR. Je členem Českomoravské psychologické společnosti a České asociace psychologů práce a organizace. Založil vědecký recenzovaný časopis Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, který VŠAPs vydává od akademického roku 2015/2016. Je vysokoškolským pedagogem a rektorem Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně.

Between 1964 and 1969 he graduated from the Faculty of Pharmacy at Comenius University in Bratislava. Between 1969 and 1975 he studied psychology at the Faculty of Arts of Charles University in Prague. Between 1983 and 1988 he undertook community training in SUR group psychotherapy.  He worked as a researcher at the Institute of Higher Education Development of the Ministry of Education in 1981-1989.  From 1990 to 1992 he was the director of the Institute for the Improvement of Managerial Qualifications at the Faculty of Economics and Management (now the Agricultural University Prague). For a long time, he has been teaching at the Faculty of Pharmacy at Charles University in Hradec Kralove, then at the Faculty of Pharmacy at Comenius University in Bratislava on the psychology of patient treatmentHe published many professional and scientific articles, and in 1991 published the publication Assertiveness, the first one on this topic in the Czech Republic. He is a member of the Czech-Moravian Psychological Society and the Czech Association of Work and Occupational Psychologists. He founded the scientific peer-reviewed journal Applied Psychology / Applied Psychology published by VŠAPs since 2016. He is a university teacher and the Rector of the College of Applied Psychology in Terezín. 

Menu