Doc. PhDr. Václav Bělík, Ph.D. (1979)

Vysokoškolský pedagog, sociální pedagog, sociální patolog a preventista. Po studiu sociální pedagogiky, které dokončil v roce 2003 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, absolvoval doktorské studium pedagogiky (Ph.D., 2007) na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde obhájil disertační práci na téma „Problematika pregraduální přípravy pedagogů v prevenci sociálních deviací“. V roce 2009 složil rigorózní zkoušku z pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2018 dokončil habilitační řízení v oblasti pedagogiky na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici a obhájil práci na téma „Současný stav a problémy prevence rizikového chování v školním prostředí a možnosti její profesionalizace v České republice.“ Odborně se věnuje problematice sociální patologie, sociálním deviacím, prevence rizikového chování se zaměřením na rodinné a školní prostředí, témata sociálně pedagogická. Je autorem monografií mapujících pregraduální přípravu pedagogů v prevenci rizikového chování, dále pak monografií, které zjišťují povědomí rodičů o rizikovém chování u svých dětí a možnosti prevence v této problematice. Pravidelně je recenzentem publikací, závěrečných prací a příspěvků v této problematice, je členem redakčních rad a v praxi spolupracuje s celou řadou škol, neziskových organizací, ale také s Policií ČR a dalšími organizacemi.

University teacher, social pedagog, social pathologist and preventionist. After the study of social pedagogy completed in 2003 at the Faculty of Pedagogy of Hradec Králové University he had got his Ph.D. in pedagogy (2007) at the Faculty of Education of Palacký University in Olomouc where he had defended his dissertation entitled „The Issues of Social Deviance in the Undergraduate Preparation of Teachers“. In 2009 he had taken his rigorous exam in pedagogy at the Faculty of Pedagogy of Charles University in Prague. In 2018 he had completed his habilitation procedure in pedagogy at Matej Bel University in Banská Bystrica. He defended his habilitation dissertation „The current situation and problems of prevention of risky behaviour in the school environment and the ways of its professionalisation in the Czech Republic“. Professionally he deals with the social pathology problems, social deviations, prevention of risky behaviour aimed at family and school environment, social-pedagogical issues. He is an author of monographs mapping the pre-graduate preparation of pedagogs in the area of risky behaviour prevention, monographs searching the awareness of parents about their children’s‘ risky behaviour and ways of prevention in this area. Regularly he is a reviewer of publications, final degree projects and articles in this field, he is a member of editorial boards and cooperates on a practical basis with many schools, non-profit organisations, but also with the Police of the Czech Republic and other organisations.

Menu