PhDr. Veronika Šimonová, PhD. (1988)

Doktorandské štúdium sociálnej práce absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci doktorandského štúdia sa venovala téme školskej sociálnej práce. V súčasnosti pôsobí ako externá spolupracovníčka a školiteľka na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde vyučuje externých študentov. Profesijne sa venuje sociálnej práci s osobami so zdravotným znevýhodnením so zameraním na osoby so sluchovým postihnutím. Študovala slovenský posunkový jazyk a pôsobila ako osobná asistentka pre osoby so sluchovým postihnutím. Je štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia Ticho, ktoré sa venuje osobám so sluchovým postihnutím a ich rodinám.

She got her Ph.D. from social work at the Konštantín Filozof University in Nitra. During her postgraduate study she dealt with the area of school social work. At present she is working as a distance co-worker  and tutor at the Department of Social Work and Social Sciences of the Konštantín Filozof University in Nitra, where she is teaching students in the distance learning courses. In her professional carreer she is devoted to social work with people with disabilities, especially with people with an auditory handicap. She had studied Slovak sign language and has worked as a personal assistant for people with an auditory handicap. She is a statutory representative of the citizens association Ticho (Quiet), that helps people with an auditory handicap and their families.

Menu